22. ožujka - dan dragocjenog resursa!

Datum 22.03.2017 10:03:00 | Kategorija: Okoliš

Svjetski dan voda (foto: UNICEF)Danas se diljem Zemlje obilježava Svjetski dan voda u cilju skretanja pozornosti na izuzetnu važnost vode i vodnih resursa. Svake se godine nastoji izdvojiti jedan specifični aspekt vode, a ovogodišnji se obilježava pod temom „Otpadne vode" kojom se ističe nužnost smanjenja količina i ponovne uporabe otpadnih voda. Pogledajte video!


Vodni resursi, iako su za život neophodni, sve su više izloženi brojnim nepovoljnim utjecajima. Prekomjerno zahvaćanje voda, gubici u vodoopskrbi, klimatske promjene i promjene hidroloških režima vodotoka, kao i antropogeni izvori onečišćenja, poput industrije i poljoprivrede, narušavaju vodene ekosustave i smanjuju zalihe pitke vode. Budući da je voda temeljni prirodni resurs, važno je osigurati održivo korištenje i upravljanje istim, što je ujedno globalni izazov današnjice.

Tema ovogodišnjeg Svjetskog dana voda je „Voda i otpadne vode", s posebnim naglaskom na činjenicu da otpadne vode nisu otpad, već mogu biti resurs čijim se pravilnim gospodarenjem ulaže u zdravlje ljudi i čisti ekosustav. Vodom je potrebno pravilno upravljati tijekom cijelog vodenog ciklusa: od izvora svježe vode, crpljenja, predtretmana, distribucije, uporabe, sakupljanja i naknadnog tretiranja,  do tretmana otpadne vode i krajnjeg povratka u okoliš.

Najveći globalni problem je kriza nedostatka pitke vode u svijetu.  Prema istraživanjima,  najmanje četiri milijarde ljudi barem mjesec dana godišnje nema dovoljno pitke vode. Stalan porast broja stanovnika i porast potrošnje vode glavni su razlozi za sve slabiju raspoloživost pitke vode u svijetu.

Kada govorimo o otpadnim vodama na globalnoj razini, preko 80 % otpadnih voda stanovništva vraća se u ekosustave bez pročišćavanja ili recikliranja. Procjenjuje se da milijarda i 800 milijuna ljudi koriste za piće vodu onečišćenu fekalijama čime se povećava rizik od raznih zaraza kao što su kolera, dizenterija, tifus i dječja paraliza. Prema pokazateljima Ujedinjenih naroda, zdravstveno neispravna voda i slabi higijenski uvjeti uzrokuju u svijetu 842 000 smrti godišnje. Pogledajte video!

 

>>> Izvori vode nisu roba na tržištu

>>>  AQUATIKA – prvi slatkovodni akvarij

>>> Mediteranske močvare – vodeni dragulji jadranskih otoka

 

Stanje u Hrvatskoj

Prema količini kopnenih voda Hrvatska je peta u Europi i 42. u svijetu. Iako raspolaže dovoljnim količinama vode, raspored je nepovoljan s obzirom na izrazitu prostornu i vremensku neravnomjernost u raspodjeli vodnog bogatstva (što je posebno izraženo u ljetnoj sezoni u obalnom području).

Količinsko stanje podzemnih voda ocijenjeno je kao dobro. Kako se gotovo 90% količina voda za vodoopskrbu zahvaća upravo iz podzemnih voda, važno je naglasiti značaj i potrebu zaštite ovog resursa. Zadovoljavajuće ekološko stanje površinskih voda nije postignuto na oko 58 % vodnih tijela vodotoka, na 54 % vodnih tijela jezera te na 55 % površine prijelaznih i 12 % površine priobalnih voda. Procjenjuje se da dobro kemijsko stanje površinskih voda nije postignuto na 8% vodnih tijela rijeka, na 15% ukupne površine prijelaznih i na 6% površine priobalnih voda. Sva vodna tijela jezera u dobrom su kemijskom stanju..

85 % našeg stanovništva spojeno je na sustav javne vodoopskrbe. Sustavom javne odvodnje pokriva se samo 46 % i u tom se području danas ulažu glavni napori. Diljem Republike Hrvatske u tijeku je izgradnja vodnokomunalne infrastrukture, uključujući uređaje za pročišćavanje otpadnih voda, za što se uvelike koriste sredstva iz europskih fondova. U Hrvatskoj se, od 28 % količine otpadne vode od stanovništva koja se čisti, 43 % pročišćava na prethodnom i 1. stupnju pročišćavanja, 57 % na 2. stupnju, dok je samo 0,5 % stanovništva priključeno na 3. stupanj pročišćavanja, kojim se dodatno uklanjaju fosfor ili dušik.

S obzirom na to da je velik dio Hrvatske porozan krški prostor, pročišćavanje otpadnih voda je jedini način očuvanja jednog od najvrjednijeg hrvatskog resursa - velikih zaliha pitke vode. Kada se tome pridoda činjenica da Hrvatska svoj razvoj temelji na turizmu i proizvodnji zdrave i ekološki čiste hrane, onda je sasvim jasno da je čistoća mora, rijeka, jezera, močvarnih staništa i podzemnih voda uvjet cjelokupnoga gospodarskog razvitka.

Kako se obavlja postupak pročišćavanja vode?

 

Izvori:

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Park prirode Biokovo

UN WATER

Članak je sa stranice Biologija.com.hr
http://biologija.com.hr

URL za ovaj članak je:
http://biologija.com.hr/modules/AMS/article.php?storyid=10128